Żurek INFOBroker

Planowanie podróży i wakacji na zlecenie

Regulamin firmy Żurek INFOBroker dotyczący udostępniania raportów i opracowań przez Internet.

1. Zapytanie ofertowe Zamawiający składa telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać precyzyjny i syntetyczny opis zakresu poszukiwanych informacji (danych) i nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia.

Zapytanie ofertowe od firmy zamawiającej usługę powinno zawierać dane firmowe (nazwa, adres, NIP). 

2. Jeśli zamówienie narusza obowiązujące zasady lub przepisy lub gdy z innych względów niemożliwa jest jego realizacja – Zamawiający może nie otrzymać oferty na swoje zapytanie.

3. Gdy usługa będzie możliwa do zrealizowania, Zamawiający otrzymuje ofertę pocztą elektroniczną. Jest ona ważna 2 dni robocze, chyba, że zostanie podany inny termin ważności.

4. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem:

  • akceptacji mailem przez Zamawiającego przedmiotu usługi (opisu zakresu poszukiwanych informacji i danych) i warunków realizacji zamówienia
  • przedpłacie za usługę (100% jej wartości) na uzgodnionych zasadach, dla firmy - na podstawie elektronicznej faktury proforma.

5. Wszystkie dane Zamawiającego wraz z treścią zamówienia mają charakter poufny i objęte są przez firmę Żurek INFOBroker tajemnicą zawodową.

6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po opłacaniu usługi.

7. Każde zamówienie jest monitorowane w związku z czym należy zachowywać ciągłość korespondencji mailowej w kontaktach z Żurek iNFOBroker (korzystając za każdym razem z opcji >Odpowiedz< w programie pocztowym)

8. Zmiana zakresu i terminu realizacji usługi po jej rozpoczęciu jest możliwa pod warunkiem mailowej zgody Żurek INFOBroker.

9. Żurek iNFOBroker zastrzega sobie prawo w ciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia, do wydłużenia terminu jego realizacji. Taka zmiana może być niezbędna w celu przygotowania zamówienia na oczekiwanym przez Zamawiającego poziomie. Zamawiający zostanie o takiej propozycji zmiany powiadomiony i może od zlecenia w takim przypadku odstąpić. Zgoda na wydłużenie terminu realizacji nie wpływa na zmianę ceny zamówienia.

10. Warunkiem przekazania zrealizowanego zamówienia (raportu/opracowania) jest opłacenie całego zamówienia: gotówką lub przelew na wskazane konto bankowe.

11. Wszystkie istotne uzgodnienia między Zamawiającym a Żurek INFOBroker mogące mieć wpływ na realizację zamówienia odbywają się przy pomocy poczty elektronicznej.

12. W przypadku błędów dostrzeżonych przez Zamawiającego w dostarczonym raporcie zostaną one usunięte niezwłocznie w ramach zlecenia (bez dopłaty).

14. Brak uwag do raportu Żurek INFOBroker w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wysłania mailem jest jednoznaczny z jego zaakceptowaniem przez Zlecającego, bez potrzeby poprawy i uzupełnień.

15. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją usługi infobrokerskiej przez Internet będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Żurek INFOBroker.

Sprawdź naszą ofertę

 Oferta 


Sprawdź nasz cennik

 Cennik